Skip to main content
Vaučeri za digitalizaciju

Informacije o Vaučerima za digitalizaciju (Vaučeri za digitalni marketing)

Informacije o Vaučerima za digitalizaciju
(Vaučeri za digitalni marketing)

Istražili smo “što“, “kako” i “kada” vezano uz Vaučere za digitalizaciju i u ovom članku vam iznosimo najbitnije informacije o jednoj od šest podgrupa – Vaučerima za digitalni marketing.

Vaučeri su dio Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026. i financirani su iz EU fondova.

Najviši iznos potpore za Vaučer za digitalni marketing iznosi 9.990,00 EUR, a za dodjelu bespovratnih sredstava/vaučera prijaviteljima utvrđen je intenzitet potpore od 50% prihvatljivih troškova. Svakako velika ušteda bilo kome tko želi unaprijediti svoju on-line prisutnost i pristupiti velikom broju potencijalnih klijenata i kupaca.

Postoje 3 roka prijave:
1. rok od 01.06. 2023. godine u 11.00 sati do 07.07.2023. godine u 11.00 sati
2. rok od 31.10.2023. godine u 11.00 sati do 30.11.2023. godine u 17.00 sati
3. rok od 01.03.2024. godine u 11.00 sati do 08.04.2024. godine u 16.00 sati

Potpore male vrijednosti dodjeljivat će se MSP-ovima u obliku bespovratnih sredstava.
Prijavitelj mora biti pravna ili fizička osoba koja je mikro, malo ili srednje poduzeće sukladno definiciji malih i srednjih poduzeća na način utvrđen u Prilogu I. „Definicija MSP-ova“ Uredbe Komisije br. 651/2014.

Za Vaučer za digitalni marketing, prijavitelj mora imati najmanje jednu osobu zaposlenu na puno radno vrijeme (temeljem sati rada) u mjesecu koji prethodi mjesecu u kojem je podnesen projektni prijedlog (nositelj djelatnosti u obrtu se računa kao zaposlena osoba ako je to njegova jedina osnova za osiguranje).

Aktivnosti ovog vaučera nisu ograničene isključivo na marketing već uključuju izradu internetskih stranica poduzeća, e-trgovine, m-trgovine, uključujući izradu i testiranje aplikacija za mobilnu trgovinu, nadogradnju postojećih rješenja/kanala poslovanja putem redizajna i dogradnje novim funkcionalnostima, kao i otvaranje novih i unaprijeđenje postojećih kanala komunikacije te unaprijeđenje odnosa s kupcima.

Nastavite čitati za više detalja o uslugama koje su prihvatljive i koje vam možemo ponuditi.

Prihvatljive aktivnosti Vaučera za digitalni marketing koje vam mi nudimo:

Izrada internetskih stranica poduzeća

Izrada internetskih stranica poduzeća uključujući uslugu poslužitelja (hosting) i troškove domene u trajanju od 12 mjeseci od dana isporuke usluge (kao dio isporuke usluge od istog pružatelja usluge) te edukaciju zaposlenika povezano sa svrhom vaučera od strane pružatelja usluga u minimalnom trajanju 3 sata.

Izrada internetskih stranica poduzeća uključuje osiguranu prisutnost ključnih elemenata web stranice, prikladan i učinkovit sadržaj, tehničku ispravnost te edukaciju zaposlenika povezanu sa svrhom vaučera od strane pružatelja usluga u minimalnom trajanju od 3 sata.

Izrada landing stranice (pod-stranice mrežnih stranica prijavitelja)

Predmet izrade može biti i samo jedan ili nekoliko pod-stranica (tzv. Landing page) uključujući uslugu poslužitelja (hosting) i troškove domene u trajanju od 12 mjeseci od dana isporuke usluge (kao dio isporuke usluge od istog pružatelja usluge) te edukaciju zaposlenika povezano sa svrhom vaučera od strane pružatelja usluga u minimalnom trajanju od 1 sat.

Izrada web aplikacije

Izrada web aplikacije u svrhu automatizacije poslovnih procesa, bolje komunikacije s klijentima i unapređenje poslovanja, jednostavnije obrade podataka, povezivanje s bazama podataka i boljim praćenjem i analizom poslovnih procesa. Aktivnost može uključivati troškove usluge poslužitelja (hosting) i troškove domene u trajanju od 12 mjeseci od dana isporuke usluge (kao dio isporuke usluge od istog pružatelja usluge) te edukaciju zaposlenika povezano sa svrhom vaučera od strane pružatelja usluga u minimalnom trajanju od 1 sat.

Ovdje spadaju i Custom WordPress dodaci koji imaju upravo navedene značajke, ali u ciljanim segmentima.

Izrada web stranice za e-trgovinu

Drugim riječima – webshop. Uključujući uslugu poslužitelja (hosting) i troškove domene u trajanju od 12 mjeseci od dana isporuke usluge (kao dio isporuke usluge od istog pružatelja usluge) te edukaciju zaposlenika povezano sa svrhom vaučera od strane pružatelja usluga u minimalnom trajanju od 3 sata.
Web stranice za e-trgovinu trebaju omogućiti konfigurirane i integrirane načine plaćanja u internetskoj trgovini, korištenje na svim vrstama uređaja te indeksiranost od strane glavnih tražilica, kao i omogućeno samostalno upravljanje sadržajem za korisnika.

Napomena: U slučaju srodnih proizvoda vaučera za digitalni marketing (npr. web stranica, landing stranica, online trgovina), jedan proizvod treba koristiti primarnu domenu, a svi sljedeći proizvodi mogu imati vlastite poddomene. Razvrstavanje proizvoda na primarnu domenu i poddomene prepušteno je zahtjevima i potrebama korisnika vaučera za digitalni marketing.

Zvuči zanimljivo?

Neprihvatljive aktivnosti projekta

Potrebno je pametno birati koji plugin nam je potreban za određeni zadatak te paziti da je plugin za kojeg se odlučimo redovito ažuriran i, shodno tome, kompatibilan sa verzijom WordPress-a koju koristimo. Uz to za besplatne plugine možemo lako provjeriti koliko ima aktivnih instalacija, kakvu ocjenu i recenzije ima od korisnika, te nam to može pomoći pri odluci.

Neki korisnici instaliraju puno loše odabranih plugina te se desi da s time uspore rad stranice.

Sljedeće vrste aktivnosti nisu prihvatljive za financiranje u okviru ovog Poziva:

 • sve aktivnosti koje izlaze van okvira traženog vaučera, i/ili koje se odnose na usluge drugog/drugih pružatelja usluga
 • dorada internetskih stranica prijavitelja, e-trgovine, m-trgovine i mobilnih aplikacija koje ne uključuju nadogradnju novih funkcionalnosti
 • promotivne aktivnosti poduzeća i oglašavanje na društvenim mrežama (Google, Facebook i dr.)
 • aktivnosti koje se odnose na usluge koje pružatelj usluge nema upisane u zadnji ažurirani Katalog pružatelja usluga u okviru poziva „Vaučeri za digitalizaciju“

Opći zahtjevi koji se odnose na prihvatljivost troškova za provedbu projekta

Proračun projekta treba biti realan, tj. troškovi moraju biti dostatni za postizanje očekivanih rezultata, a cijene trebaju odgovarati tržišnim cijenama. Pravila prihvatljivosti troškova koja se odnose na ovaj Poziv opisana su niže. Prilikom postupka dodjele u obzir će se uzimati samo prihvatljivi troškovi.
Prihvatljivi troškovi moraju nastati u svrhu provedbe projekta. Prijavitelj je dužan dostaviti proračun svih planiranih troškova potrebnih za realizaciju projekta, pri čemu proračun mora obuhvatiti troškove koji nastaju nakon izdavanja vaučera. Neprihvatljivi troškovi se navode zasebno u proračunu projekta.

Neprihvatljivi troškovi

Neprihvatljivi troškovi u okviru Poziva su:

 • troškovi pripreme dokumentacije za prijavu na Poziv
 • troškovi upravljanja projektom
 • troškovi za ispunjenje obveze informiranja i vidljivosti
 • troškovi promocije i oglašavanja, uključujući oglašavanje na društvenim mrežama
 • troškovi vezani za održavanje postojećeg softveratroškovi za produženje licenci za prava korištenja za već postojeće elemente/module IKT sustava koji su u funkciji prije početka provedbe projekta te troškovi za korištenje SaaS, IaaS, PaaS, WPaaS modela/usluge koji se koriste ili su korišteni prije početka provedbe projekta
 • PDV tj. porez na dodanu vrijednost, povrativ i nepovrativ
 • savjetodavne usluge povezane s redovitim poslovnim aktivnostima
 • troškovi usavršavanja koje se odnosi na propisano nacionalnim kurikulumom i obvezna usavršavanja sukladno nacionalnim propisima i normama
 • doprinosi u naravi u obliku izvršenih usluga, radova ili osiguranja, za koje nije izvršeno plaćanje u gotovini, potkrijepljeno računima ili dokumentima iste dokazne vrijednosti
 • troškovi kupnje/zakupa materijalne imovine (kupnja strojeva, uređaja, opreme i sitnog inventara, uključujući hardware)
 • troškovi povezani s računovodstvenim uslugama i uslugama revizije,
 • kamate na dug i ostali financijski troškovi, trošak jamstva koje izdaje banka ili druga financijska institucija, kazne, financijske globe, troškovi povezani s predstečajem, stečajem i likvidacijom
 • troškovi sudskih i predsudskih sporova, javnobilježnički troškovi
 • bankovni troškovi za otvaranje i vođenje računa, naknade za financijske transfere, trošak ishođenja kredita ili pozajmice kod financijske institucije, i drugi troškovi u potpunosti financijske prirode
 • trošak povezan s ulaganjem radi postizanja smanjenja emisije stakleničkih plinova iz aktivnosti koje su navedene u Prilogu I. Direktive 2003/87/EZ
 • trošak police osiguranja imovine
 • troškovi putovanja (troškovi prijevoza, smještaja, dnevnica)
 • trošak osoblja: plaće, otpremnine, doprinosi za dobrovoljna zdravstvena ili mirovinska osiguranja koja nisu obvezna prema nacionalnom zakonodavstvu te neoporezivi primitci radnika, u skladu s propisima Republike Hrvatske
 • troškovi nastali izvan prihvatljivog razdoblja
 • ostali troškovi nespomenuti kao prihvatljivi.

Razdoblje provedbe projekta

Provedba projekta ne smije započeti prije izdavanja vaučera.
Razdoblje provedbe ne smije trajati duže od 12 mjeseci od datuma izdavanja vaučera.
Početkom provedbe projekta smatra se datum izdavanja vaučera. Razdoblje provedbe istječe završetkom obavljanja projektnih aktivnosti.
Razdoblje prihvatljivosti troškova započinje danom početka razdoblja provedbe projekta, odnosno datumom izdavanja vaučera, a završava nakon završetka razdoblja provedbe projekta, odnosno najviše 12 mjeseci od datuma izdavanja vaučera, što ne uključuje rok od trideset (30) dana od dana isporuke usluge, u kojem Korisnik mora podnijeti ZNS s pripadajućom dokumentacijom.

Ostale napomene

Iznos vaučera je fiksan i ne mijenja se u provedbi. Pružena usluga mora odgovarati unaprijed utvrđenim aktivnostima i ponudi pružatelja. U slučaju bilo kakve izmjene usluga ili predviđenih aktivnosti, odnosno izmjene sadržaja izdanog vaučera, neće biti moguće naplatiti vaučer od strane Izdavatelja.

Službene informacije o natječaju i dokumente koje je potrebno ispuniti možete pronaći na sljedećoj poveznici:
Objava javnog poziva “Vaučeri za digitalizaciju”

Pošaljite nam poruku

Odgovoriti ćemo vam u najkraćem mogućem roku.